B&B Buiten Gewoon – Gewoon Buiten verwerkt dagelijks informatie over personen. B&B Buiten Gewoon – Gewoon Buiten houdt zich daarbij aan de wet. B&B Buiten Gewoon – Gewoon Buiten respecteert de privacy van de personen over wie zij informatie ontvangt en behandelt de informatie strikt vertrouwelijk. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens B&B Buiten Gewoon – Gewoon Buiten verwerkt en voor welke doeleinden.

B&B Buiten Gewoon – Gewoon Buiten, gevestigd aan de Hoofdstraat 40 te 7873 TB Odoorn, KvK-nummer 66286549, www.bggb.nl, is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking en opslag van uw persoonsgegevens.

Daar waar hierna gesproken wordt over B&B Buiten Gewoon – Gewoon Buiten, wordt B&B Buiten Gewoon – Gewoon Buiten bedoeld.  

Persoonsgegevens

B&B Buiten Gewoon – Gewoon Buiten verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens, voor verschillende doeleinden. Hierna wordt toegelicht welke persoonsgegevens en doeleinden dat zijn. 

Met uw toestemming

Met uw toestemming kunnen wij uw persoonsgegevens aan andere partijen doorgeven. De toestemming geldt alleen indien duidelijk is waar u uw toestemming voor geeft en wat de gevolgen daarvan zijn.

Voor externe verwerking

We verstrekken persoonsgegevens aan onze partners zodat ze gegevens voor ons kunnen verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons privacy beleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. Onder onze partners verstaan wij onder meer onze IT-leveranciers en beheerder van het CRM-systeem.

Om juridische redenen

We delen persoonsgegevens als we van mening zijn dat openbaarmaking van de gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties.

Wettelijke verplichting

Indien een wettelijke verplichting dit van ons vereist, zullen wij uw persoonsgegevens verstrekken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. Een ander voorbeeld is dat de belastinginspecteur op grond van artikel 47 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen alle gegevens kan opeisen die nodig zijn om belasting te heffen. B&B Buiten Gewoon – Gewoon Buiten maakt afspraken met de ontvangers van uw persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en worden beveiligd.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om uw persoonsgegevens langer te bewaren. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om u onze producten en/of diensten te kunnen leveren. Hierna zullen wij voor zover mogelijk uw persoonsgegevens verwijderen. Indien u uw e-mailadres heeft verstrekt (eventueel via uw account) zodat wij u op de hoogte kunnen houden van onze dienstverlening zullen wij uw gegevens daarvoor nog wel bewaren.

Doorgifte persoonsgegevens buiten de EU 

B&B Buiten Gewoon – Gewoon Buiten kan uw persoonsgegevens doorgeven vanuit Nederland naar het buitenland. Landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) kennen een gelijkwaardig beschermingsniveau van persoonsgegevens als Nederland. Met inachtneming van de algemene eisen uit privacy wet- en regelgeving kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan landen binnen de EER. Ook onze hotels in het Caribisch gebied, vallen binnen de Europese Economische Ruimte. Dit kunnen wij bijvoorbeeld doen binnen ons concern ten behoeve van een goede bedrijfsvoering.

Buiten de EER zullen wij uw persoonsgegevens enkel doorgeven indien er sprake is van een passend beschermingsniveau. B&B Buiten Gewoon – Gewoon Buiten maakt daarvoor gebruik door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontracten.